Soutěž o květinkové náušnice Amélia - pravidla


 

Vyhrajte květinkové náušnice Amélia s kamínky ve vaší oblíbené barvě!

 

Jak soutěžit?

 1. Vyberte barvu kamínků (dostupné barvy najdete na stránce náušnic Amélia https://www.mairi.eu/nausnice/amelia-bile-ocelove-nausnice-kvetinky/)
 2. Napište ji do komentáře pod soutěžním příspěvkem na Facebooku. Soutěž trvá do neděle 19. 9. do 12:00. V následujích dnech vylosuji dva výherce - každý býherce obdrží jeden pár náušnic s kamínky v barvě, kterou uvedli v komentáři.

 

 

Soutěž 

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE o dva páry náušnic Amélia s kamínky v barvě podle vlastního výběru, dále jen „Pravidla“

 

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je Mgr. Miroslava Halíková, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Hromnice 163, 330 11 Hromnice, IČ 03245373, dále jen „pořadatel”.
 2. Název soutěže: Soutěž o květinkové náušnice Amélia
 3. Místo konání soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook.
 4. Trvání soutěže: Soutěž probíhá od vyhlášení prostřednictvím facebookové stránky Mairicrafts, dostupné na https://www.facebook.com/mairicrafts, do 19. 9. 2021 12:00 hod.
 5. Účast v soutěži: 
  1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet, splnila veškerá pravidla účasti v soutěži a dodržuje veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedena na www.facebook.com/…php
  2. Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná. 
  3. Soutěžící vstupem do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. 
  4. Soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.
 6. Mechanika soutěže a hodnotící kritéria: 
  1. V době konání soutěže bude na stránce Mairicrafts, dostupné na https://www.facebook.com/mairicrafts, zveřejněno zadání soutěže. 
  2. Zájemci o účast v soutěži budou vyzváni, aby svoji odpověď napsali pod soutěžní příspěvek, označili příspěvek jako „to se mi líbí“ a označili stránku Mairicrafts jako „to se mi líbí“. Výherce určí losování – náhodný výběr. Odpovědi vložené po skončení trvání soutěže nebudou do soutěže zařazeny.
 7. Výhry a výherci: 
  1. Výhercem se může stát každý, kdo v období od zveřejnění soutěžního příspěvku do 19. 9. 2021 12:00 hod. napíše do komentáře odpověď na soutěžní otázku a současně označí příspěvek jako „to se mi líbí“ a označí stránku Mairicrafts jako „to se mi líbí“. 
  2. Každý účastník soutěže může použít k odpovědi jeden komentář. Účastník, který uvede u soutěžního příspěvku více jak jeden komentář, bude ze soutěže vyřazen. Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které: neodpovídají zadanému tématu soutěže, nebo obsahují prvky vulgarity, násilí či pornografické prvky, nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, nebo by mohly poškodit dobré jména pořadatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví pořadatele, a dále je oprávněn vyřadit ze soutěže třetí osoby, u kterých byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže, nebo nebyly zařazeny do soutěže k tomu oprávněnou osobou. O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže. 
  3. Výhrou jsou dva páry náušnic Amélia v hodnotě 490 Kč/ 1 pár, s kamínky v barvě dle vlastního výběru. Vybrané náušnice pořadatel zhotoví a odešle na adresu výherce do 14 dnů od domluvení detailů (barva) s výhercem. Výhru nelze směnit za hotovost.
 8. Oznámení výherců a podmínky získání výhry: 
  1. Dva výherci budou oznámeni na stránce Mairicrafts, dostupné na https://www.facebook.com/mairicrafts, jako nový příspěvek oznamující výherce, a to nejpozději do 48 hodin od ukončení soutěže.
  2. Výherci následně musí poslat do zpráv facebookové stránce Mairicrafts, dostupné na https://www.facebook.com/mairicrafts, svůj e-mail, telefonní číslo, poštovní adresu a adresu osobního profilu na Facebooku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže. Výherce, který do 3 pracovních dnů po zveřejnění výzvy nezareaguje na tuto výzvu, ztrácí nárok na výhru. Na pozdější reakce nebude brán zřetel. 
  3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě zrušení osobního facebookového profilu soutěžícího ani z důvodů, že výherce nepřebírá zaslané zprávy nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše jeden pokus o oznámení výhry. 
  4. Nevyzvednutá výhra propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže. 
  5. Výhra bude zaslána výhercům prostřednictvím České pošty, náklady na dodání bude hradit pořadatel. Dodací adresa může být pouze v rámci České republiky. Zasílání do zahraničí je vyloučeno.
 9. Osobní údaje: 
  1. Účastník soutěže svou účastí v soutěži dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele. V případě, že se stane výhercem ceny, též s jejich zveřejněním v rozsahu názvu svého facebookového profilu, na facebookové  stránce Mairicrafts, dostupné na https://www.facebook.com/mairicrafts
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo využít výsledků soutěže a jejich spojení s osobou výherce k marketingovým účelům. 
  3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.
 10. Ostatní ustanovení a podmínky: 
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne zveřejnění soutěže. O případných změnách bude pořadatel informovat prostřednictvím facebookové  stránce Mairicrafts, dostupné na https://www.facebook.com/mairicrafts
  2. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. 
  3. Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 
  4. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících. 
  5. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook. 
  6. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

V Hromnici dne 13. 9. 2021.